KOBE ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียวแรงดึงสูง KOBE LH-2000

SKU: N/A

ล้างค่า
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

สำหรับการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล
มาตรฐานอ้างอิง : AWS A5.1 E7016/ TIS E51 4 B 26

การใช้งาน :
เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล ในงานโครงสร้างทั่วๆไป และงานเชื่อมรองพื้นก่อนพอกผิวแข็งเพื่อป้องกันการแตกร้าวในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน :
ลวดเชื่อม LH-2000 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล ในทุกท่าเชื่อม LH-2000 ให้รอยเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูง, ต้านทานการแตกร้าวได้ดีเยี่ยม, นอกจากนั้น ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ, เคาะแสล็กง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม บ่อหลอมละลายจะมีความเหลวพอเหมาะ ทำให้สะดวกในการควบคุมขนาดและรูปร่างของรอยเชื่อม

ข้อควรจำในการใช้งาน :

1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 300-350 OC เป็นเวลา 30-60 นาที

2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Technique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆก่อนเริ่มต้นเชื่อมแล้วเคลื่อนเปลวอาร์คเข้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม

3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ

สำหรับการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล
มาตรฐานอ้างอิง : AWS A5.1 E7016/ TIS E51 4 B 26

การใช้งาน :

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล ในงานโครงสร้างทั่วๆไป และงานเชื่อมรองพื้นก่อนพอกผิวแข็งเพื่อป้องกันการแตกร้าวในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน :

ลวดเชื่อม LH-2000 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล ในทุกท่าเชื่อม LH-2000 ให้รอยเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูง, ต้านทานการแตกร้าวได้ดีเยี่ยม, นอกจากนั้น ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ, เคาะแสล็กง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม บ่อหลอมละลายจะมีความเหลวพอเหมาะ ทำให้สะดวกในการควบคุมขนาดและรูปร่างของรอยเชื่อม

ข้อควรจำในการใช้งาน :

1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 300-350 OC เป็นเวลา 30-60 นาที

2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Technique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆก่อนเริ่มต้นเชื่อมแล้วเคลื่อนเปลวอาร์คเข้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม

3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ

Specification: KOBE ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียวแรงดึงสูง KOBE LH-2000

ขนาด

3.2 มม., 4.0 มม.

KOBE ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียวแรงดึงสูง KOBE LH-2000
KOBE ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียวแรงดึงสูง KOBE LH-2000
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart